Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560653
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 907
 • Thư điện tử: nvlieu@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560650
 • Điện thoại nội bộ: 09090
 • Số phòng làm việc: 909
 • Thư điện tử: lkphuong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560654
 • Điện thoại nội bộ: 09110
 • Số phòng làm việc: 911
 • Thư điện tử: ctdat@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560613
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 908
 • Thư điện tử: tvquang@most.gov.vn