Thanh tra Bộ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39439520
 • Điện thoại nội bộ: 09050
 • Số phòng làm việc: 905
 • Thư điện tử: thduong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560669
 • Điện thoại nội bộ: 09030
 • Số phòng làm việc: 903
 • Thư điện tử: nnquynh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560657
 • Điện thoại nội bộ: 09020
 • Số phòng làm việc: 902
 • Thư điện tử: pvtoan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560657
 • Điện thoại nội bộ: 09010
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nghquan@most.gov.vn