Thanh tra Bộ

 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khoa học và công nghệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

   Thông tin chi tiết:

   - Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39439520
 • Điện thoại nội bộ: 09050
 • Số phòng làm việc: 905
 • Thư điện tử:
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560669
 • Điện thoại nội bộ: 09030
 • Số phòng làm việc: 903
 • Thư điện tử: mcthuan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560669
 • Điện thoại nội bộ: 09030
 • Số phòng làm việc: 903
 • Thư điện tử: nnquynh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560657
 • Điện thoại nội bộ: 09020
 • Số phòng làm việc: 902
 • Thư điện tử: pvtoan@most.gov.vn