Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39454715
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 511
 • Thư điện tử: dnbao@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39454715
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 511
 • Thư điện tử: haihang@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39436793
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 511
 • Thư điện tử: giangbtv@most.gov.vn