Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

 • Địa chỉ: Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39439663/ 024.39439663
 • Fax: 024.39439663
 • Thư điện tử: niptex@most.gov.vn
 • Website: http://www.niptex.gov.vn
 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu hệ thống sáng chế trong nuớc và quốc tế; nghiên cứu cơ chế, chính sách và phát triển hoạt động khai thác sáng chế, các giải pháp chuyển giao công nghệ từ các sáng chế vào sản xuất, kinh doanh; kết nối hoạt động bảo hộ sáng chế với hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.


   Thông tin chi tiết:

   Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39440256
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 401
 • Thư điện tử: nthieu@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39440145
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 313
 • Thư điện tử: nhxuyen@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.32202419
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 309
 • Thư điện tử: ddnam@most.gov.vn