Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.35560452
  • Điện thoại nội bộ: 09120
  • Số phòng làm việc: 914
  • Thư điện tử: tqtuan@most.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan: 024.39387126
  • Điện thoại nội bộ: 09140
  • Số phòng làm việc: 914
  • Thư điện tử: tqlien@most.gov.vn