Viện Ứng dụng công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nphung@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38269607
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: sonph@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: gmkhoi@most.gov.vn