Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tổ chức hoạt động đào tạo, dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.

   Thông tin chi tiết:

   - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39423434
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: tranchithanh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39410314
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nhquang@vinatom.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39424396
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: tntoanvn@gmail.com