Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

 • Địa chỉ: Phòng 1102 - 1103, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024.39436337
 • Fax:
 • Thư điện tử: vpdk@most.gov.vn
 • Website:
 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Văn phòng Đăng ký) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý và tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ; chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (sau đây viết tắt là chứng nhận hoạt động công nghệ cao) thuộc thẩm quyền của Bộ.

   Thông tin chi tiết:
   - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.35560680
 • Điện thoại nội bộ: 11060
 • Số phòng làm việc: 1106
 • Thư điện tử: hoaquynh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39436337
 • Điện thoại nội bộ: 11030
 • Số phòng làm việc: 1103
 • Thư điện tử: nvthang@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560638
 • Điện thoại nội bộ: 07120
 • Số phòng làm việc: 712
 • Thư điện tử: bvsy@most.gov.vn