Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.38251563
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 205 Nhà A
 • Thư điện tử: hoangminh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.38256512
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 104 Nhà B
 • Thư điện tử: hxlong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39342638
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 201 Nhà A
 • Thư điện tử: nqtuan@most.gov.vn