Văn phòng Bộ

 • Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39437056 - 024.39439731
 • Fax: 024.39439733
 • Thư điện tử: vanthu@most.gov.vn
 • Website:
 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; giúp Bộ trưởng điều phối, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Bộ; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, an ninh bảo vệ, quân sự, y tế, tài chính, đầu tư xây dựng; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của Cơ quan Bộ.

   Thông tin chi tiết:

   - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.32216915
 • Điện thoại nội bộ: 04040
 • Số phòng làm việc: 404
 • Thư điện tử: ntndiep@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560682
 • Điện thoại nội bộ: 03110
 • Số phòng làm việc: 311
 • Thư điện tử: nthue@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560692
 • Điện thoại nội bộ: 01160
 • Số phòng làm việc: 116
 • Thư điện tử: dhquan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.35560697
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: duongnm@most.gov.vn