• Đồng chí: Chu Ngọc Anh

Chu Ngọc Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Sinh ngày: 17 - 6 - 1965
Quê quán: Thái Hòa - Ba Vì - Hà Nội.
Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2020