Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước 

Đồng chí

Bùi Huy Đáp

Thời gian giữ chức vụ: 1978 đến 1985

 

Đồng chí

Đoàn Phương

Thời gian giữ chức vụ: 2/1978 đến 3/1990

 

Đồng chí

Hoàng Đình Phu

Thời gian giữ chức vụ: 6/1980 đến 1/1990

 


Đồng chí
Nguyễn Ngọc Trân
Thời gian giữ chức vụ: 6/1980 đến 3/1990


Đồng chí
Lê Quý An
Thời gian giữ chức vụ:12/1982 đến 3/1990


Đồng chí
Đường Hồng Dật
Thời gian giữ chức vụ:12/1982 đến 8/1987


Đồng chí
Trần Trí
Thời gian giữ chức vụ: 3/1990