• Đồng chí: Nguyễn Quân

Nguyễn Quân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Sinh ngày: 12 - 6 - 1955
Quê quán: Thái Bình
Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 8/2011đến tháng 4/2016