• Đồng chí: Trường Chinh

Trường Chinh Ngày sinh: 09/02/1902

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước

Sinh ngày: 09 – 02 – 1907

Quê quán: Làng Hành Thiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Phó thủ tướng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước

Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 12 năm 1958 tới tháng 07 năm 1960