• Đồng chí: Đặng Hữu

Đặng Hữu

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Sinh ngày: 02 - 01 - 1932

Quê quán: Xã Mỹ Tài, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước từ tháng 4 - 1982 đến tháng 3 - 1990, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước từ tháng 4 - 1990 đến tháng 9 - 1992, Bộ trưởng Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 11 - 1996

Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 04 năm 1982 đến tháng 11 năm 1996