• Đồng chí: Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp Ngày sinh: 25/08/1911

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước

Sinh ngày: 25 - 08 - 1911

Quê quán: Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước

Thời gian giữ chức vụ: từ tháng 07 năm 1960 tới tháng 01 năm 1963