• Đồng chí: Trần Đại Nghĩa

Trần Đại Nghĩa

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Sinh ngày: 1913

Quê quán: Tỉnh Vĩnh Long

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 02 năm 1977