• Đồng chí: Trần Quỳnh

Trần Quỳnh

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Sinh ngày: 01 - 01 - 1920

Quê quán: Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Nguyên là phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (1965 – 1975) đã từng phụ trách các lĩnh vực công tác Tổ chức cán bộ, Chính sách và Chiến lược Khoa học và Công nghệ

Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 02 năm 1977 đến tháng 02 năm 1980