• Đồng chí: Nguyễn Duy Trinh

Nguyễn Duy Trinh
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước
Sinh ngày: 15 - 07 - 1910
Quê quán: Xã Nghi Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước
Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 01 năm 1963 đến tháng 10 năm 1965