• Đồng chí: Lê Khắc

Lê Khắc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Sinh ngày: 06 - 02 - 1916

Quê quán: Đông Phù, Thanh Trì, Hà Đông

Là Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Nhà nướctừ tháng 12 năm 1958, khi còn là Ủy viên thường trực, Phó Chủ nhiệm đã từng phụ trách các lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật, Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật, Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sáng chế - Phát minh và đã từng là Phó trưởng ban Khoa học và Kỹ thuật,Cục trưởng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nhà nước, là Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Khoa học Nhà nước từ tháng 08 năm 1959

Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 02 năm 1980 đến tháng 04 năm 1982