Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước


Đồng chí

Bùi Công Trừng

Thời gian giữ chức vụ: 01/1958 - 1964

Đồng chí

Tạ Quang Bửu

Thời gian giữ chức vụ: 12/1958 - 10/1965

Đồng chí

Nguyễn Xiển

Thời gian giữ chức vụ: 12/1958 - 10/1965

Đồng chí

Trần Quang Huy

Thời gian giữ chức vụ:1958 – 1960

 

Đồng chí

Nguyễn Khánh Toàn

Thời gian giữ chức vụ:1958 - 1960

 

Đồng chí

Đoàn Phương

Thời gian giữ chức vụ: 4/1990 – 9/1992

 

Đồng chí

Nguyễn Ngọc Trân

Thời gian giữ chức vụ: 4/1990 – 9/1992

Đồng chí

Lê Quý An

Thời gian giữ chức vụ: 4/1990 – 10/1992

Đồng chí

Trần Trí

Thời gian giữ chức vụ: 4/1990 – 9/1992