Thứ tư, 31/05/2023 15:08 GMT+7

Công khai ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 2759/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 2784/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 212/QĐ-BKHCN ngày 24/02/2023 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

- Quyết định số 344/QĐ-BKHCN ngày 10/03/2023 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 563/QĐ-BKHCN ngày 31/03/2023 về việc đính chính phụ lục Quyết định số 2784/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 593/QĐ-BKHCN ngày 07/04/2023 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 691/QĐ-BKHCN ngày 14/04/2023 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 729/QĐ-BKHCN ngày 14/4/2023 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3).

- Quyết định số 730/QĐ-BKHCN ngày 14/04/2023 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3).

- Quyết định số 755/QĐ-BKHCN ngày 21/04/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 03 tháng đầu năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Công văn số 1252/BKHCN-KHTC ngày 05/05/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN 03 tháng đầu năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tình hình thực hiện dự toán NSNN 03 tháng năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 24/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công khai dự toán 06 tháng đầu năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Công văn số 2991/BKHCN-KHTC ngày 31/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN 06 tháng đầu năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Tình hình thực hiện dự toán NSNN 06 tháng năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 2484/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố công khai dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Công văn số 4269/BKHCN-KHTC ngày 20/11/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 61/QĐ-BKHCN ngày 22/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Công văn số 438/BKHCN-KHTC ngày 16/02/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 1188

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)