DANH SÁCH VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN

Tìm kiếm
Trích dẫn Thời gian bắt đầu/kết thúc
Hiện tại không có văn bản cần xin ý kiến!

DANH SÁCH VĂN BẢN ĐÃ HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN

Tìm kiếm
Trích dẫn Thời gian bắt đầu/kết thúc
21/12/2021-10/01/2022
15/11/2021-24/12/2021
15/11/2021-15/12/2021
15/10/2021-15/12/2021
14/10/2021-14/12/2021
14/10/2021-14/12/2021
08/11/2021-15/11/2021
03/11/2021-03/12/2021
03/11/2021-03/12/2021
01/09/2021-30/10/2021