Thứ tư, 06/03/2019 13:51 GMT+7

Công khai ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 

1.1. Giao Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

- Quyết định số 3812/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 1)

- Quyết định số 3851/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 về việc giao Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 1)

- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 12/02/2018 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 2)

- Quyết định số 600/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2018 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 3)

- Quyết định số 847/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2018 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 4)

- Quyết định số 1358/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2018 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 5)

- Quyết định số 1478/QĐ-BKHCN ngày 30/5/2018 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 6)

- Quyết định số 1803/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2018 về việc giao Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 7)


1.2. Giao bổ sung Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

- Quyết định số 3156/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018 về việc giao bổ sung Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

- Quyết định số 3197/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018 về việc giao bổ sung Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 3287/QĐ-BKHCN ngày 26/10/2018 về việc giao bổ sung Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

- Quyết định số 3781/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2018 về việc giao bổ sung Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 3892/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2018 về việc giao bổ sung Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Công nghệ thông tin

- Quyết định số 100/QĐ-BKHCN ngày 18/01/2019 về việc giao bổ sung Dự toán chi ngân sách nhà nước cho Văn phòng Bộ KH&CN


1.3. Điều chỉnh Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

- Quyết định số 330/QĐ-BKHCN ngày 13/02/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN (đợt 1)

- Quyết định số 599/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN (đợt 2)

- Quyết định số 871/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 1832/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 2127/QĐ-BKHCN ngày 31/7/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 2263/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 2663/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Viện Ứng dụng công nghệ

- Quyết định số 2684/QĐ-BKHCN ngày 17/9/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Cục Thông tin KH&CN quốc gia

- Quyết định số 2930/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Quyết định số 3061/QĐ-BKHCN ngày 15/10/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 3157/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 3396/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Quyết định số 3408/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 3459/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

- Quyết định số 3466/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 3516/QĐ-BKHCN ngày 14/11/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

- Quyết định số 3517/QĐ-BKHCN ngày 15/11/2018 về việc điều chỉnh Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN


2. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ

2.2. Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ

2.3. Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

2.4. Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 12 tháng năm 2018  của Bộ Khoa học và Công nghệ


3. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

- Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 4368

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)