Tổng hợp số liệu xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công trực tuyến
Số hồ sơ đã nhận

Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

Số hồ sơ đã xử lý

Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

2690
Số hồ sơ đã xử lý

2679
Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

38
Số hồ sơ đã xử lý

26
Tỷ lệ đúng hạn (%)

Số hồ sơ đã nhận

3291
Số hồ sơ đã xử lý

3291
Tỷ lệ đúng hạn (%)

100
Số hồ sơ đã nhận

8
Số hồ sơ đã xử lý

8
Tỷ lệ đúng hạn (%)

100
Số hồ sơ đã nhận

52
Số hồ sơ đã xử lý

43
Tỷ lệ đúng hạn (%)

82