Nội dung thông báo

Thời gian bắt đầu nhận HS

Chọn một ngày từ lịch.

Thời gian kết thúc nhận HS

Chọn một ngày từ lịch.
TTTên thông báoThời điểm bắt đầu nhận HSThời điểm kết thúc nhận HSĐịa điểm nhận
1
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập,hồ chứa nước”...
23/05/2024
24/06/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
2
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024
21/05/2024
22/06/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
3
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia
20/05/2024
18/06/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
4
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (lần 2)
14/05/2024
12/06/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
5
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024
10/05/2024
11/06/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
6
Tuyển chọn (lần 2) tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ, Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia
08/05/2024
06/06/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
7
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người đến năm 2030” (QĐ số 745/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2024)
07/05/2024
05/06/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
8
Thông báo Tuyển chọn Tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 649/QĐ-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)
26/04/2024
27/05/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính) số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
9
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với CHLB Đức
23/04/2024
24/06/2024
Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội
10
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 590/QĐ-BKHCN ngày 05/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
10/04/2024
10/05/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
11
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”
28/03/2024
26/04/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
12
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với CHLB Đức (Thông báo này đã được hủy và thay thế bằng Thông báo tại địa chỉ https://www.most.gov.vn/vn/pages/Thongbao.aspx?vID=212
15/03/2024
15/05/2024
Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội
13
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 185/QĐ-BKHCN ngày 26/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
29/02/2024
29/03/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
14
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 72/QĐ-BKHCN ngày 24/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
29/01/2024
28/02/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
15
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 62/QĐ-BKHCN ngày 22/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
26/01/2024
26/02/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
16
Thông báo tuyển chọn lần 2 tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ”, mã số KC.13/21-30
26/01/2024
26/02/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
17
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành...
16/01/2024
15/02/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
18
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học”, mã số: KC.12/21-30...
15/01/2024
15/02/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
19
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hoá...
15/01/2024
15/02/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
20
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”
12/01/2024
15/02/2024
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Trang: Tiếp Cuối