GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TỪ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO, DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ngày cập nhật: 28/03/2023

Hỏi :(Trần Hữu Hùng - hung.th@blackstoneminerals.com.au)

Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi có câu hỏi như sau: Ý nghĩa của Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao khác nhau như thế nào? Dự án đầu tư mới vốn đầu tư nước ngoài (chưa triển khai) đạt tiêu chí dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao thì cần đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao hay Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hay cả hai? Thời điểm phù hợp cho dự án đầu tư mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao là khi nào?

Trả lời :

Kính gửi độc giả Trần Hữu Hùng,
Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ xin gửi tới độc giả câu trả lời như sau:

Câu hỏi: Ý nghĩa của Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Đối với Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, tại Điều 17 của Luật công nghệ cao quy định như sau:

  1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế nhập khẩu; khi có đủ điều kiện quy định tại khỏan 1 Điều 18 của Luật công nghệ cao.
  2. Tiêu chí đối với Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được quy định tại Điều 3 của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

Đối với doanh nghiệp công nghệ cao: tiêu chí đối với doanh nghiệp công nghệ cao được quy định tại Điều 3 Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Câu hỏi: Dự án đầu tư mới vốn đầu tư nước ngoài (chưa triển khai) đạt tiêu chí dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao thì cần đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao hay Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hay cả hai?

Trả lời: Đối với dự án đầu tư mới chưa triển khai có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải cam kết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

Câu hỏi: Thời điểm phù hợp cho dự án đầu tư mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao là khi nào?

Trả lời:

Thời điểm phù hợp cho dự án đầu tư mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản sản phẩm công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao là khi doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định đối với loại hình Giấy chứng nhận mà doanh nghiệp đề nghị cấp./.