Doanh nghiệp Công nghệ cao

Ngày cập nhật: 19/11/2021

Hỏi :(Lê Tiểu My - Mylee368@gmail.com)

Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Kính gửi: Bộ khoa học công nghệ Công ty tôi có ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với công ty mẹ ở nước ngoài từ năm 2016. Và được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp công nghệ cao từ năm 2018 .Trên hợp đồng chuyển giao công nghệ có nêu rõ Hợp đồng có hiệu lực 2 năm kể từ ngày ký và sẽ được tự động gia hạn hợp đồng . Hỏi:Trường hợp Công ty chúng tôi không đăng ký xin gia hạn , sửa đổi hợp đồng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 của Luật chuyển giao công nghệ Thì, Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao có bị thu hồi hay không ? Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời :

Kính gửi độc giả Lê Tiểu My,

BBT Cổng TTĐT Bộ KH&CN xin gửi tới độc giả ý kiến phản hồi của đơn vị chuyên môn như sau:

1. Doanh nghiệp ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ năm 2016, tại thời điểm đó, theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, doanh nghiệp có quyền đăng ký hoặc không đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Sau khi Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2018), theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 của Luật, hợp đồng chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp thuộc trường hợp “Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam” phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 60 của Luật quy định: “Thỏa thuận chuyển giao công nghệ được các bên ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực, trường hợp có nhu cầu gia hạn thỏa thuận đó sau ngày Luật này có hiệu lực thì thực hiện thủ tục đăng ký, gia hạn theo quy định của Luật này”.

2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp có thời hạn 02 năm và có điều khoản tự động gia hạn khi hết thời hạn, khi đó:

- Nếu doanh nghiệp đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, đồng thời trên Giấy chứng nhận đã cấp có ghi nhận nội dung tự động gia hạn như điều khoản đã ghi trên hợp đồng thì Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ tiếp tục có hiệu lực theo thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Khi đó, doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục đăng ký gia hạn chuyển giao công nghệ.

- Nếu doanh nghiệp không đăng ký chuyển giao công nghệ, hoặc đã đăng ký nhưng trên Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp không có nội dung tự động gia hạn, thì Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ hết hiệu lực tại thời điểm hết hiệu lực của hợp đồng vào năm 2018.

3. Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao được cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao, trong đó có điều kiện về chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp.

Trường hợp giá trị chuyển giao công nghệ nêu trên phục vụ cho hoạt động R&D, được tính vào giá trị R&D của doanh nghiệp. Khi đó, nếu Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ hết hiệu lực làm cho giá trị chi phí R&D hằng năm của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện chi phí R&D, thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao.

Trân trọng thông tin tới Quý độc giả./.