Thứ tư, 23/01/2019 10:56 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật đất vùng rễ một số cây trồng ở Việt Nam: cây thuốc có củ (cây nghệ), cây công nghiệp (cà phê) nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng”, Mã số: ĐTĐLCN.14/14

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật đất vùng rễ một số cây trồng ở Việt Nam: cây thuốc có củ (cây nghệ), cây công nghiệp (cà phê) nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng”.

Mã số: ĐTĐLCN.14/14.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

  • Xây dựng cơ sở dữ liệu metagenome của vi sinh vật đất vùng rễ cây nghệ và cây cà phê.
  • Đánh giá được tính đa dạng di truyền của hệ VSV ở mức độ gen liên quan đến những thay đổi của tình trạng đất tại vùng trồng các đối tượng cây nghiên cứu.
  • Phát hiện được các VSV mới có hại và có lợi cho các đối tượng cây nghiên cứu.
  • Phát hiện được các gen mới mã hóa các chất liên quan đến cải tạo chất lượng đất và năng suât, chất lượng, có khả năng diệt VSV gây bệnh cho các đối tượng cây nghiên cứu.
  • Biểu hiện được 1 số gen đặc trưng/có tiềm năng công nghệ.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Lê Mai Hương.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                  4 215          triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    4 215          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                      0                 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 15/11/2014

Kết thúc: 15/11/2017

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 15/11/2018

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Mai Hương

PGS., TS.

Viện Hóa học các HCTN

2

Lê Hữu Cường

TS.

Viện Hóa học các HCTN

3

Hoàng Kim Chi

ThS.

Viện Hóa học các HCTN

4

Lương Chi Mai

PGS., TS.

Viện Công nghệ Thông tin

5

Hồ Bích Hải

TS.

Viện Công nghệ Thông tin

6

Phạm Bích Ngọc

PGS., TS.

Viện Công nghệ Sinh học

7

Vũ Huyền Trang

TS.

Viện Công nghệ Sinh học

8

Hoàng Hà

ThS.

Viện Công nghệ Sinh học

 


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1753

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)