Thứ hai, 15/05/2023 15:02 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và đề xuất sử dụng đất, phân bón có hiệu quả, bền vững cho tỉnh Tuyên Quang, Mã số: ĐTĐL.CN-13/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và đề xuất sử dụng đất, phân bón có hiệu quả, bền vững cho tỉnh Tuyên Quang.

Mã số: ĐTĐL.CN-13/20.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

+ Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): Nông nghiệp.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về đất đai và đề xuất sử dụng đất, phân bón có hiệu quả, bền vững cho tỉnh Tuyên Quang phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về đất đai (thổ nhưỡng, nông hóa...) đến các cấp huyện, xã và lập quy trình và phương thức khai thác dữ liệu.

- Xác định mức độ thích hợp đất đai cho các loại cây trồng chính.

- Đề xuất được giải pháp sử dụng đất, phân bón hiệu quả và bền vững cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Anh Tú

Ngày, tháng, năm sinh: 11/12/1970   Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Đất

Chức danh khoa học:

Chức vụ: Trưởng phòng Tài Nguyên Đất và Môi trường

Điện thoại: 02497108986                    Mobile: 0904913788

Fax: 02438214163                             E-mail: vuanhtu.niapp@gmail.com.

Tên tổ chức đang công tác: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.

Địa chỉ tổ chức: số 61, phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trung, Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Điện thoại: 02439716408                    Fax:  02438214163

Website:  http://www.niapp.org.vn

Địa chỉ: số 61, phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trung, Hà Nội.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Quang Dũng

Số tài khoản: 3713.0.1052499.00000

Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                             7.565 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                6.700 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                          956 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng, từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2023.

Thực tế thực hiện: từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2023.

Được gia hạn: Không.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Vũ Anh Tú

Chủ nhiệm đề tài

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

2

Đoàn Văn Anh

Thư ký khoa học

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

3

Nguyễn Thu Nam

Thành viên thực hiện chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

4

Lê Mạnh Dũng

Thành viên thực hiện chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

5

Trần Mậu Tân

Thành viên thực hiện chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

6

Hoàng Thị Ngọc Hà

Thành viên thực hiện chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

7

Nguyễn Quang Dũng

Thành viên thực hiện chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

8

Hoàng Công Mệnh

Thành viên thực hiện chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

9

Nguyễn Mạnh Tú

Thành viên thực hiện chính

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang

10

Đỗ Đình Huy

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH & CN tỉnh Tuyên Quang

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng: Tháng 5/2023.

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐL.CN-13/20.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 1177

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)