Chủ nhật, 31/07/2022 10:25 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày 28/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2022.

Ngày 27/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 (Nghị quyết số 119/NQ-CP), trong đó Mục 3 phần III quy định “Giao các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo trình tự, thủ tục rút gọn”. Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP, Cục Năng lượng nguyên tử được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư.

Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho các hoạt động bao gồm: Lập, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (sau đây gọi tắt là quy hoạch); Tổ chức lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch.

Đối tượng áp dụng Thông tư là cơ quan tổ chức thực hiện lập quy hoạch, cơ quan tổ chức thực hiện lập hợp phần quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan lập hợp phần quy hoạch; tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch.

Định mức ban hành tại thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy trình lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định tại Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch là cơ sở để xác định các mức hao phí về lao động, vật tư, máy móc thiết bị,... cho từng nội dung công việc nhằm tính đúng, tính đủ chi phí, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong quá trình triển khai thực hiện. Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan lập quy hoạch, các cơ quan lập hợp phần xây dựng và trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem toàn văn Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử tại: https://most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=29099&TypeVB=1

 

Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Lượt xem: 1634

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)