Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/02/2019   |Xem tiếp