INST-MC – phần mềm đánh giá độ không đảm bảo đo trong các phép đo bức xạ hạt nhân bằng phương pháp Monte Carlo

Trong bất kì phép đo thực nghiệm nào, việc đánh giá độ không đảm bảo đo cần được thực hiện bởi nếu không có độ không đảm bảo đo, kết quả của phép đo sẽ không thể so sánh được với nhau, cũng như không thể so sánh được với giá trị tham chiếu dẫn tới kết quả đo không đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc đánh giá độ không đảm bảo đo một cách chính xác là rất khó khăn do điều kiện của phòng thí nghiệm hoặc tính phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo. Một số tổ chức quốc tế lớn như BIPM, ILAC, IUPAC, IUPA, OIML đã tham gia soạn thảo tài liệu hướng dẫn để giúp cho việc đánh giá độ không đảm bảo đo được thống nhất, khoa học và chính xác. Theo đó, bản hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo “Guide to Expression of Uncertainty in Measurement” ra đời và thường được gọi là GUM. Mặc dù đạt được nhiều thành công và được sử dụng khá rộng rãi nhưng phương pháp mô tả trong GUM không thể áp dụng cho tất cả các trường hợp. Phương pháp Monte Carlo được đề xuất như là một công cụ để kiểm tra độ tin cậy và bổ trợ cho phương pháp GUM trong việc đánh giá độ không đảm bảo đo.
Ngày 21/09/2020   |Xem tiếp