Định hướng KH&CN liên ngành, liên vùng ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển KT-XH tại Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, những định hướng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) mang tính liên ngành, liên vùng để nghiên cứu, giải quyết những vấn đề lớn, bức thiết, có tính hệ thống khu vực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cần được tập trung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị giao ban KH&CN Vùng ĐBSCL lần thứ 27 tại tỉnh Bến Tre.
Ngày 14/06/2024   |Xem tiếp

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ là một trong những khâu đột phá, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững cho các quốc gia. Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ tầm quan trọng và từ đó xác định nội dung, biện pháp, điều kiện thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ ở Việt Nam. Những quan điểm đó vẫn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ở nước ta hiện nay.
Ngày 07/06/2024   |Xem tiếp