Thứ bảy, 31/07/2021 08:55 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu phát triển thiết bị và khai thác dòng nơtron nhiệt trên kênh ngang số 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, mã số: KC.05.08/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển thiết bị và khai thác dòng nơtron nhiệt trên kênh ngang số 1 lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

-  Mã số: KC.05.08/16-20

- Thuộc Chương trình  (tên, mã số chương trình): Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng, Mã số  KC.05/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đưa được kênh ngang số 1 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào sử dụng phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân và đào tạo.

- Chế tạo được hệ đo tán xạ nơtron, hoàn thiện số hóa các hệ đo gamma đa kênh và trùng phùng.

- Bổ sung các số liệu hạt nhân và cấu trúc mức của một số hạt nhân nặng không bền.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Ngọc Sơn

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu hạt nhân

5. Tổng kinh phí:

- Tổng kinh phí được cấp:                                    8.970 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:              8.970 triệu đồng.

- Tổng kinh phí thực hiện:                                    8.282.029.800  đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:             8.282.029.800  đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                không có.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: 9/2017

Kết thúc: 8/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 4/2021 theo Quyết định số 2145/QĐ-BKHCN ngày 05/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Ngọc Sơn

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu hạt nhân

2

Nguyễn Xuân Hải

NCVC, PGS, TS

Viện Nghiên cứu hạt nhân

3

Trần Tuấn Anh

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu hạt nhân

4

Nguyễn Ngọc Anh

NCV, TS

Viện Nghiên cứu hạt nhân

5

Phạm Ngọc Tuấn

KSC

Viện Nghiên cứu hạt nhân

6

Tưởng Thị Thu Hường

NCV, CN

Viện Nghiên cứu hạt nhân


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.08/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.05.08/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 633

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)