Thứ sáu, 15/01/2021 19:59 GMT+7

Nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra buổi nghiệm thu Đề tài độc lập cấp quốc gia 2018 - 2021 “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với mã số ĐTĐLXH.11/18 do Ban Dân vận Trung ương chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Hội đồng nghiệm thu với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng GS.TS Tạ Ngọc Tấn; Phó Chủ tịch Hội đồng GS.TS Lê Hữu Nghĩa; PGS.TS Nguyễn Viết Thông; TS. Trần Duy Hưng; PGS.TS Nguyễn Tài Đông; GS.TS Đặng Cảnh Khanh; PGS.TS Vũ Văn Phúc; TS. Trần Văn Sơn và TS. Nguyễn Văn Thanh.

Tham dự Hội đồng còn có đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học xã hội Nhân văn và Tự nhiên; Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban ngành chức năng có liên quan.

Báo cáo tại Hội đồng, TS. Hà Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Đề tài cho biết, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận (CTDV), tuy nhiên, chất lượng việc xây dựng và ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện Nghị quyết của Đảng trong CTDV,… của các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp vẫn còn một số bất cập, chưa đạt hiệu quả cao.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đề tài đã đánh giá thực trạng, bổ sung và làm rõ hơn về lý luận, phương pháp luận đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (PTKTTT & HNQT). Đặc biệt, kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần xây dựng nội dung CTDV trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đề tài tập trung nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về dân vận, CTDV, đồng thời làm rõ những tác động của PTKTTT& HNQT đối với CTDV và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV; những kinh nghiệm về cách lãnh đạo của một số nước đối với công tác vận động dân chúng và những giá trị gợi mở đối với Việt Nam.

Ngoài ra, Đề tài còn làm rõ khái niệm phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV, xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV là đổi mới cái gì và đổi mới như thế nào?

Bên cạnh đó, Đề tài còn tổng hợp, phân tích, hệ thống đầy đủ và đồng bộ các phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV từ khi thành lập đến nay; phân tích, đánh giá đúng thực trạng phương thức lãnh đạo của Đảng về CTDV trong quá trình đổi mới; chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về CTDV trong điều kiện PTKTTT & HNQT;…

Cũng theo TS. Hà Ngọc Anh, kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ là cơ sở để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời, là cơ sở khoa học giúp các cơ quan tham mưu của Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng có cơ sở tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, giải pháp về CTDV trong điều kiện PTKTTT & HNQT.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Xuất sắc.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 762

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)