Thứ ba, 05/11/2019 16:00 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN quốc gia: Tìm kiếm công nghệ mô phỏng huấn luyện tác chiến cấp chiến thuật, Mã số HNQT/TKCG/01.17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tìm kiếm công nghệ mô phỏng huấn luyện tác chiến cấp chiến thuật

Mã số HNQT/TKCG/01.17

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đánh giá về ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện tác chiến của một số Quân đội các nước trên thế giới làm cơ sở xây dựng báo cáo hồ sơ công nghệ, và đề xuất khả năng chuyển giao công nghệ mô phỏng huấn luyện tác chiến binh chủng hợp thành cấp chiến thuật, tích hợp được các yếu tố nghệ thuật quân sự Việt Nam nhằm hỗ trợ huấn luyện nâng cao năng lực chỉ huy chiến đấu, hiệp đồng tác chiến của người sỹ quan chỉ huy, tham mưu đến cấp trung đoàn.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trung Kiên

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng

5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 12/2017

Kết thúc: 12/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 9/2019

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Trung Kiên

TS

Viện Công nghệ mô phỏng– HVKTQS

2

Mai Quang Huy

PGS. TS

Viện Công nghệ mô phỏng– HVKTQS

3

Lê Phước Hoàn

CNQS

Phòng Chiến thuật – Cục Quân huấn

4

Lê Văn Thanh

TS

Phòng Khoa học QS-Trường SQLQ 1

5

Nguyễn Thế Long

ThS

Khoa Quân sự - HVKTQS

6

Trần Sơn Ninh

TS

BM Quản lý KHCN-Khoa Cơ khí- HVKTQS

7

Trần Việt Cường

ThS

Phòng KHQS – Cục Nhà trường

8

Lê Anh

ThS

Viện Công nghệ mô phỏng– HVKTQS

9

Nguyễn Hồng Nam

ThS

Khoa CNTT – HVKTQS

10

Vương Anh Tuấn

ThS

Viện Công nghệ mô phỏng– HVKTQS

 

II.Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 11/2019.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

 

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 2041

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)