Thứ hai, 04/11/2019 09:03 GMT+7

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

              - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Để triển khia thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1068/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai các hoạt động sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược Sở hữu trí tuệ đế năm 2030 trên các phương tiện truyền thông và trong phạm vi hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương và xã hội về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 1068/QĐ-TTG, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong tổ chức thực hiện, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lồng ghép nội dung Sở hữu trí tuệ cũng nhưng các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp chung.

3. Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chiến lược vào năm 2025 và tổng kết thực hiện Chiến lược vào năm 2030.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Sở hữu trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại: 024.38588216)


Tệp đính kèm:

Công văn số 3490/BKHCN-SHTT

 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 1856

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)