Thứ sáu, 19/07/2019 19:53 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Tìm kiếm, phát hiện các nhóm nghiên cứu tiềm năng và lựa chọn các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu công nghệ xuất sắc tại khu vực phía Nam đáp ứng mục tiêu, nội dung của chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020”, mã số: ĐM.29.HT/17

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Tìm kiếm, phát hiện các nhóm nghiên cứu tiềm năng và lựa chọn các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu công nghệ xuất sắc tại khu vực phía Nam đáp ứng mục tiêu, nội dung của chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, mã số: ĐM.29.HT/17. 

2. Kinh phí thực hiện: 2.440 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.440 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 9/2017 đến tháng 05/2019

4 Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ông Huỳnh Kim Tước

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 07-08/2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 2180

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)