Thứ sáu, 19/07/2019 19:52 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”, mã số: NĐT.24.FRA/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mã số: NĐT.24.FRA/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 5.900 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.900 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11/2016 đến tháng 05/2019

4 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Thủy lợi

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS. TS. Nguyễn Trung Việt

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 07-08/2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1881

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)