Thứ năm, 11/08/2022 21:06 GMT+7

Thông báo tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) thực hiện từ năm 2023

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 (sau đây viết tắt là “Đề án 844”);

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2023 như sau:

1. Mục đích

Làm căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

2. Yêu cầu của đề xuất nhiệm vụ

Nhiệm vụ mở mới không trùng với các nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc đề án 844 đã công bố.

2.1. Đề xuất nhiệm vụ thuộc những nhóm sau:

2.1.1. Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về:

a, Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm;

b, Cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội;

c, Cơ chế hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương có nhu cầu và tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp;

d, Cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

đ, Cơ chế hỗ trợ thoái vốn của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tư khoản đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.1.2. Chỉ đạo tại các Nghị quyết, Văn bản của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2.2. Đề xuất nhiệm vụ được lập theo Mẫu A1-ĐXNV quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN tại Phụ lục.

3. Phương thức nộp đề xuất

3.1. Bản cứng Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được đóng gói trong túi hồ sơ và bên ngoài ghi rõ:

- Tên Đề án (Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”);

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Tên, địa chỉ của tổ chức/cá nhân nộp đề xuất nhiệm vụ.

3.2. Bản mềm Phiếu đề xuất nhiệm vụ gửi về địa chỉ email: khoinghiep.natec@gmail.com

4. Thời hạn nộp đề xuất:

Thời hạn cuối cùng nhận đề xuất nhiệm vụ là 17h00 ngày 10/9/2022.

*Ghi chú: Đối với hồ sơ gửi qua Bưu điện, dấu đến của Bưu điện Hà Nội là ngày hồ sơ được tiếp nhận tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

5. Địa điểm nộp đề xuất:

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ đề xuất:

a) Tính cấp thiết, tính mới của việc thực hiện nhiệm vụ;

b) Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực quốc gia về khoa học và công nghệ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

c) Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện nhiệm vụ;

d) Sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ, kinh phí, phương thức thực hiện nhiệm vụ với căn cứ đề xuất nhiệm vụ.

7. Kết quả:

Các đề xuất phù hợp sẽ được lựa chọn, điều chỉnh và tổng hợp để đưa vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

 

Tệp đính kèm:

- Mẫu A1-ĐXNV

- Tài liệu liên quan

 

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 1685

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)