Thứ tư, 09/09/2020 15:10 GMT+7

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Trung Quốc thực hiện trong kế hoạch năm 2021

          Thực hiện các Quyết định số 2466 /QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2020; Quyết định số 2467/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2020; Quyết định số 2468/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

          1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Thông tư 12). Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư 12, cụ thể gồm các tài liệu như sau:

          - Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư được xây dựng theo mẫu 3 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 12;

          - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

          - Văn bản cam kết của tổ chức đăng ký chủ trì và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm về năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư theo Mẫu 4.1 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 12;

          - Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, của tổ chức đăng ký chủ trì theo mẫu 4.2 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 12;

          - Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ Nghị định thư theo mẫu 4.3 quy định tại Phụ lục ban  hành kèm theo Thông tư 12;

          - Bản sao Thỏa thuận giữa tổ chức đăng ký chủ trì với đối tác nước ngoài về nội dung chính; dự kiến kế hoạch thực hiện; nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu nhiệm vụ Nghị định thư và nguồn lực thực hiện (bao gồm bản Thỏa thuận được dịch công chứng).

          - Kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức đăng ký chủ trì.

          3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

          4. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

          5. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày  09/11/2020.

Danh mục nhiệm vụ tại các Quyết định và Phụ lục kèm theo./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 2466/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2020 và Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

- Quyết định số 2467/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2020 và Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

- Quyết định số 2468/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2020 và Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 1676

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)