Thứ ba, 14/05/2019 16:04 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được 24 Quyết định về việc giải thể 24 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (danh sách kèm theo).

Lý do giải thể: Vi phạm Khoản b, Mục 1, Điều 13 của Quy định về việc thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc (ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LHHVN ngày 15/8/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), trong đó:

1. Hoạt động không hiệu quả, không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức KH&CN;

2. Không thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của tổ chức vượt quá nhiều năm liên tục theo quy định của Nhà nước và của LHHVN;

3. Không thực hiện đóng phí quản lý nhiều năm liên tục theo quy định.

Đề nghị các tổ chức nêu trên nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 2550

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)