Dự thảo Quyết định phê duyệt “Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/04/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai doạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt “Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định phê duyệt “Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37911632, email: bandoluong@tcvn.gov.vn trước ngày 20 tháng 4 năm 2020 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.