Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ đến năm 2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/01/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ đến năm 2030.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ) theo địa chỉ: số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, địa chỉ email: vtduong@most.gov.vn trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.