Thứ sáu, 17/11/2023 11:29 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030”

Từ ngày 14-16/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia đối với các đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.
Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 (Chương trình Toán học). Mục tiêu của Chương trình nhằm tiếp tục phát triển Toán học Việt Nam bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đưa Toán học trở thành một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển chung của khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Một trong những giải pháp để thực hiện được mục tiêu là: “Thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình. Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng Toán học. 
 
Phiên họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực “Toán học ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề xã hội”.
Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch (Quyết định số 2079/QĐ-BKHCN ngày 11/8/2021) với nhiệm vụ cụ thể là tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về ứng dụng trong lĩnh vực Toán học theo hướng chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và để giải quyết các vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội như: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin, vận trù học, môi trường và biến đổi khí hậu. Bộ KH&CN đã tổng hợp được các đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc gia từ các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực Toán học. 
 
Phiên họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực “Toán học ứng dụng trong vận trù học và tính toán”.
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, Bộ KH&CN đã lựa chọn các đề xuất để đưa ra Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. Bộ KH&CN đã tổ chức 04 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo 4 định hướng ưu tiên, bao gồm: Toán học ứng dụng trong AI và công nghệ; Toán học ứng dụng trong nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu; Toán học ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề xã hội; Toán học ứng dụng trong vận trù học và tính toán.
Sau 03 ngày làm việc, Hội đồng tư vấn đã lựa chọn được 10 vấn đề lớn về ứng dụng Toán học trong các ngành lĩnh vực cụ thể để xây dựng đặt hàng và đưa ra tuyển chọn trong thời gian tới. 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, Vụ Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 949

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)