Thứ ba, 26/09/2023 11:12 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2024 (theo Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023)

Thực hiện Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2024, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

Phê duyệt 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2024 với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên Nhiệm vụ KH&CN " Nghiên cứu phân tích nội dung liên quan đến đổi mới sáng tạo trong các quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới "

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2024-2025

2. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu phân tích nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và đề xuất giải pháp hoàn thiện"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2024-2025

3. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu cơ chế quản lý nhà nước đối với các tổ chức công tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở Việt Nam"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2024-2025

4. Tên Nhiệm vụ KH&CN " Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập của Bộ Khoa học và Công nghệ "

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2024-2025

5. Tên Nhiệm vụ KH&CN " Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo  định hướng sứ mệnh (Mission-oriented Innovation Policy) từ kinh nghiệm quốc tế và gợi suy cho Việt Nam "

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2024-2025

6. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu xây dựng quy trình và tổ chức đánh giá một số chương trình bồi dưỡng của Học viện, Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Trung tâm đào tạo bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2024-2025

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023 được đính kèm theo.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 1172

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)