Thứ ba, 06/07/2021 11:39 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao để chế tạo bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa (không sử dụng xi măng) dùng cho các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường biển góp phần bảo vệ môi trường. Mã số: KC08.21/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao để chế tạo bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa (không sử dụng xi măng) dùng cho các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường biển góp phần bảo vệ môi trường. Mã số: KC08.21/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, Mã số KC.08/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xử lý được các nguồn thải tro bay, xỉ lò cao để chế tạo thành công bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa không gây ô nhiễm  môi trường thứ cấp.

+ Đề xuất được cơ sở khoa học, phương pháp tính toán thành phần cấp phối bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao.

+ Đề xuất được quy trình công nghệ sản xuất, thử nghiệm, thi công, nghiệm thu bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao.

+ Ứng dụng mô hình thử nghiệm cho một số cấu kiện bảo vệ bờ biển Việt Nam

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:         PGS.TS Nguyễn Thanh Bằng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                        7.600 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:          7.600 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                      triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng

Bắt đầu:       6/2018

Kết thúc:    12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):      30/4/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thanh Bằng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

2

Đinh Hoàng Quân

Thạc sĩ

Viện Kỹ thuật công trình

3

Đinh Anh Tuấn

Tiến sĩ

Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

4

Phương Thảo

Tiến sĩ

Trường ĐH KH Tự nhiên

5

Nguyễn Hữu Huế

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Kỹ thuật công trình

6

Nguyễn Quang Cường

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Kỹ thuật công trình

7

Hoàng Văn Hà

Tiến sĩ

Trường ĐH KH Tự nhiên

8

Đặng Sỹ Lân

Tiến sĩ

Trường ĐH PCCC

9

Nguyễn Tiến Trung

Thạc sĩ

Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

10

Phạm Thanh Tâm

Thạc sĩ

Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

11

Phạm Đức Trung

Thạc sĩ

Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC08.21/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC08.21/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1275

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)