Thứ tư, 16/06/2021 14:33 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến - Mã số đề tài: KC.08.23/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và phòng chống tai biến - Mã số đề tài: KC.08.23/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai - Mã số: KC.08/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá được hiện trạng tai biến địa chất và môi trường nước mặt, nước dưới đất và đất nghiêm trọng trong khai thác, chế biến: than, apatit, bauxit và chì kẽm các mỏ được lựa chọn;

- Đánh giá được nguy cơ xảy ra các tai biến địa chất và môi trường nước mặt, nước dưới đất và đất nghiêm trọng trong khai thác, chế biến: than, apatit, bauxit và chì kẽm các mỏ được lựa chọn;

- Đánh giá được rủi ro do các tai biến địa chất và ô nhiễm môi trường nước mặt, nước dưới đất và đất nghiêm trọng trong khai thác, chế biến: than, apatit, bauxit và chì kẽm các mỏ được lựa chọn;

- Đề xuất được các giải pháp phòng, chống các tai biến địa chất và ô nhiễm môi trường nước mặt, nước dưới đất và đất nghiêm trọng trong khai thác, chế biến: than, apatit, bauxit và chì kẽm các mỏ được lựa chọn;

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Văn Hoàng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa chất

5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 07/2018

Kết thúc: 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): từ tháng 12/2020 đến tháng 03/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

                  Họ và tên                 

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Hoàng

PGS.TS. NCVCC

Viện Địa chất

2

Phạm Tích Xuân

PGS. TS

Viện Địa chất

3

Nguyễn Quốc Thành

TS. NCVCC

Viện Địa chất

4

Nguyễn Viết Tình

PGS.TS

ĐH Mỏ

5

Hoàng Việt Hùng

PGS. TS

ĐH Thủy Lợi

6

Nguyễn Văn Hùng

TS

Viện Địa chất

7

Phan Lưu Anh

TS

Viện Địa chất

8

Nguyễn Văn Lợi

TS

TTCS&KT Thủy lợi

9

Trần Việt Anh

TS

Viện Địa chất

10

Lê Quang Đạo

ThS

Viện Địa chất

11

Hà Ngọc Anh

TS

Viện Địa chất

12

Hoàng Quang Vinh

ThS

Viện Địa chất

13

Nguyễn Việt Tiến

ThS

Viện Địa chất

14

Phạm Huy Dũng

ThS

ĐH Thủy lợi

15

Nguyễn Văn Phóng

TS

ĐH Mỏ


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: KC.08.23/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: KC.08.23/16-20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 586

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)