Thứ tư, 16/06/2021 09:58 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp, tuần hoàn và tái sử dụng chất thải của một số làng nghề tái chế lưu vực sông Nhuệ-Đáy, Mã số: KC.08.20/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp, tuần hoàn và tái sử dụng chất thải của một số làng nghề tái chế lưu vực sông Nhuệ-Đáy, Mã số: KC.08.20/16-20

Thuộc Chương trình  (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số: KC.08/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và triển khai áp dụng được một số mô hình phù hợp nhằm giảm thiểu nguyên, nhiên vật liệu, tuần hoàn, tái sử dụng chất thải phát sinh từ hoạt động của làng nghề tái chế nhựa, kim loại góp phần bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu đề xuất được các giải pháp tổng hợp giảm thiểu chất thải, tuần hoàn tái sử dụng chất thải cho các làng nghề tái chế tái chế nhựa và tái chế kim loại phù hợp với điều kiện KT-XH lưu vực sông Nhuệ - Đáy;

- Áp dụng 02 mô hình thí điểm cho các cơ sở tái chế nhựa, kim loại thuộc các làng nghề tái chế lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Tiến Anh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                7.500          triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     7.500          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             0                 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 6/2018

Kết thúc: Tháng 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): tháng 12/2020 – tháng 03/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đỗ Tiến Anh

Tiến sỹ

Viện KTTVvà BĐKH, Bộ TNMT

2

Nguyễn Thị Liễu

Tiến sỹ

Viện KTTVvà BĐKH, Bộ TNMT

3

Huỳnh Thị Lan Hương

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Viện KTTVvà BĐKH, Bộ TNMT

4

Nguyễn Kiên

Thạc sỹ

Viện KTTVvà BĐKH, Bộ TNMT

5

Lê Ngọc Cầu

Tiến sỹ

Viện KTTVvà BĐKH, Bộ TNMT

6

Chu Xuân Quang

Tiến sỹ

Trung tâm Công nghệ Vật liệu, Viện Ứng Dụng Công Nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

7

Nguyễn Đức Quảng

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội

8

Nguyễn Đức Lượng

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng

9

Trịnh Thị Thanh

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Chuyên gia độc lập

10

Phạm Tuấn Hùng

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng

11

Tạ Văn Sơn

Thạc sỹ

Công ty Cổ phần Công nghệ Thân thiện Môi trường Bách Khoa


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.08.20/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.08.20/16-20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 183

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)