Thứ năm, 13/05/2021 15:39 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng thương hiệu Việt Nam”; Mã số TTKHCN.DA.02.2020

I. Thông tin chung về dự án  

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng thương hiệu Việt Nam” 

Mã số dự án: TTKHCN.DA.02-20

        - Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

+ Nhiệm vụ  kỹ thuật - công nghệ              þ

Thuộc Chương trình: phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020  

2. Mục tiêu dự án:

- Hoàn thiện thiết kế và chuẩn hóa quy trình chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng thương hiệu Việt Nam

         - Xây dựng phương án thương mại hóa quy trình chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng thương hiệu Việt Nam             

3. Chủ nhiệm dự án: PGS. Vũ Khắc Bẩy

4. Tổ chức chủ trì dự án: Công ty cổ phần thiết bị chuyên dùng Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 12.984 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.420 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 9.564 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 2/01/2020

Kết thúc: 30/12/2020

Gia hạn thêm 6 tháng để nghiệm thu đến 30/6/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện dự án nêu trên gồm:

TTT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

PGS. TS. Vũ Khắc Bẩy

PGS. TS

Công ty CP thiết bị chuyên dùng Việt Nam

2

PGS, TS Dương Văn Tài

PGS, TS

Trường ĐH Lâm nghiệp

3

PGS. TS. Nguyễn Thanh Quang

PGS.TS

Công ty CP thiết bị chuyên dùng Việt Nam

4

Ths. Nguyễn Văn Trưng

PGS.TS

Công ty CP thiết bị chuyên dùng Việt Nam

5

Ths. Đặng Ngọc Khải

Ths

Công ty CP thiết bị chuyên dùng Việt Nam

6

KS. Dương Văn Giỏi

KS

Công ty CP thiết bị chuyên dùng Việt Nam

7

Ths. Trần Minh Vương

TS

Công ty CP thiết bị chuyên dùng Việt Nam

8

TS. Hoàng Sơn

PGS.TS

Trường Đại học Lâm nghiệp

9

TS. Trần Văn Tưởng

TS

Đại học Lâm nghiệp

10

KS. Lê Mạnh Tuấn

Ths

Công ty CP Vimech

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 6/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).


Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 321

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)