Thứ ba, 11/05/2021 16:09 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng xét giao trực tiếp thực hiện năm 2021 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu một số vấn đề trong quản lý nhà nước tại Bộ Khoa học và Công nghệ để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo ở Việt Nam” (theo Quyết định số 984/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ngày ngày 27/4/2021)

Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021: Phê duyệt 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu khái niệm, bản chất đổi mới sáng tạo và những vấn đề mới trong chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

2. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu hiện trạng và thử nghiệm phương pháp đo lường đổi mới sáng tạo ở một số địa phương

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

3. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu đề xuất các quy định pháp lý về thúc đẩy động lực sáng tạo khai thác quyền sở hữu trí tuệ như một loại tài sản để bổ sung vào Luật Sở hữu trí tuệ và các luật liên quan

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Cục Sở hữu trí tuệ

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

4. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu mô hình hoạt động của cơ quan điều phối chính sách đổi mới sáng tạo ở một số quốc gia và gợi suy cho Việt Nam

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

5. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu các phương pháp đo lường đổi mới sáng tạo cấp quốc gia và đề xuất cho Việt Nam

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

6. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu nhận dạng tổ hợp các công cụ chính sách (Policy Mix) thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của một số quốc gia và gợi suy cho Việt Nam

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

7. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu hiện trạng hoạt động và xu thế phát triển của một số viện nghiên cứu công ở Việt Nam

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

8. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu xây dựng công cụ phân tích tiềm năng thương mại hóa sáng chế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

9. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu giải pháp chính sách tài chính và nhân lực để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

10. Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu những vấn đề ảnh hưởng đến động lực của nhà khoa học trong đăng ký, thương mại hóa sáng chế tại trường đại học và viện nghiên cứu

- Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

- Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng

 

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 984/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2021

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 721

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)